August 2017

สถิติใหม่ทางเพศที่น่าสนใจสุดๆ เมื่อพูดถึงเรื่องเพศ ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจและทำให้เราอยากรู้อีกมาก ลองดูสถิติใหม่เหล่านี้จากสหัฐแล้วคุณจะรู้สึกแปลกใจกันเลยทีเดียว คุณติดเชื้อหรือไม่? จากการสำรวจอย่างน้อยร้อยละ 50 ของชายและหญิงที่มีเพศสัมพันธ์จะมีการติดเชื้อ HPV บริเวณอวัยวะเพศในบางจุดในชีวิตของพวกเขา HPV หรือ human papillomavirus มาในทั้งรูปแบบที่มีความเสี่ยงและมีความเสี่ยงสูง HPV มีความเสี่ยงต่ำอาจทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศ และความเสี่ยงสูงอาจทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งชนิดอื่น ๆ ทั้งนี้ 90 เปอร์เซ็นต์ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะต่อสู้กับโรคได้ภายในสองปี คุณลาคลอดแล้วหรือยัง? สองในสามของผู้หญิงที่มีลูกคนแรกระหว่างปี 2544 – 2546 ทำงานในระหว่างการตั้งครรภ์ และร้อยละ 80 ของสตรีเหล่านี้ทำงานภายในหนึ่งเดือนหรือน้อยกว่าที่ลาคลอดบุตรไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาระหว่างปี 2504 – 2508 จะพบว่าผู้หญิงร้อยละ 44 ทำงานในระหว่างตั้งครรภ์ และร้อยละ 35 ทำงานหนึ่งเดือนก่อนครบกำหนดลาคลอด

Read More